Resposta de la Generalitat a la carta enviada per Eurosolar i CMES respecte a la situació energètica

La Generalitat de Catalunya, a través del departament de presidència, ha respost a la carta que Eurosolar i CMES varen adreçar al president Artur Mas. Desde CMES volem agraïr que se’ns hagi atès, i també volem compartir amb els nostres lectors la carta de resposta rebuda, que procedim a transcriure.

Generalitat de Catalunya  –  Departament de la Presidència

Oficina del President i Coordinació Interdepartamental

Sr. Josep Puig i Boix  –  President del Consell Assessor EUROSOLAR.  Associació Europea per les Energies Renovables

Sr. Carles Riba Romeva  –  President CMES.  Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible

Benvolguts senyors,

En relació amb el seu escrit de 20 de gener de 2014, li hem de manifestar que compartim la seva preocupació pel desenvolupament de les energies renovables i per la necessitat de crear un marc normatiu adequat que permeti que aquest desenvolupament es dugui a terme amb les degudes garanties jurídiques.

Pel que fa ais aspectes concrets que s’esmenten al seu escrit, I’informo el següent:

1) La Generalitat, mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació, ha adreçat diverses propostes d’actuació al Ministeri d’indústria, Energia i Turisme, a fi i efecte que s’introduïssin canvis en els projectes normatius sotmesos al tràmit d’audiència amb l’objectiu de desenvolupar una política energètica que tingui com a eixos centrals I’estalvi i l’eficiència energètica, aixi com el desenvolupament de les energies renovables.

Així s’ha efectuat recentment vers el projecte de Reial Decret pel qua1 es regula I’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus, que te per objecte aprovar el nou marc jurídic de les energies renovables.

Ates que la norma finalment aprovada s’ha considerat especialment lesiva, s’ha procedit a endegar la corresponent actuació judicial. En aquest sentit, en data 28 de gener de 2014, el Govern de al Generalitat ha adoptat I’Acord de sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries el preceptiu Dictamen previ a la possible interposició de recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 2412013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric, atès que la mateixa conte una regulació exhaustiva i amb caràcter de bàsica, del conjunt de matèries que s’hi inclouen, sense deixar marge d’actuació autonòmica.

2) En data 9 d’octubre de 2012, el Govern va aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, que respon a la necessitat de dissenyar un nou model energètic equilibrat basat en garantir la qualitat del subministrament; establir un model competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes mes gran de les energies renovables; reduir els combustibles fòssils i millorar l’eficiència en la utilització de I’energia per arribar a un model català de generació i consum que sigui sostenible i, per tant, aquestes actuacions estan en la Iinia de les seves propostes.

3) L’activitat de distribució elèctrica esta sotmesa al marc normatiu estatal el qua1 aprova la normativa bàsica i fixa les obligacions i drets de les empreses elèctriques vers la xarxa de distribució. La materialització de la separació efectiva entre gestió de les xarxes de distribució i la seva propietat ha de respectar aquest marc normatiu bàsic. Sense perjudici d’això, el conjunt d’actuacions que ve adoptant I’Administració Energètica catalana tenen com a objectiu, entre d’altres, garantir que I’activitat de gestió de la xarxa de distribució es dugui a terme amb I’adequada objectivitat.

4) Finalment, independentment del que fixi la Proposició de llei de transparència, accés a la informació publica i bon govern, actualment en tramitació al Parlament, el Govern de la Generalitat ha fet una aposta per la transparència i el retiment de comptes.

En efecte, el Govern ha aprovat recentment un codi ètic per als alts càrrecs de l’Administració de la Generalitat, que hauran d’acceptar el contingut d’aquest nou Codi ètic així com la publicació de les seves dades retributives en el portal de transparència de la Generalitat.

Cordialment,

Joan Vidal de Ciurana

Director de I’Oficina del President i Coordinació lnterdepartamental

Barcelona, 13 de marc de 2014

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *